Privacyverklaring

Privacyverklaring Chiromeisjes Boxbergheide

Uw persoonsgegevens en die van uw dochter worden verwerkt door Chiromeisjes Boxbergheide. Dit doen we in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van onze activiteiten en om u op de hoogte te houden van alle nieuwtjes. 

Wij als Chiro zijn ook verbonden aan Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering van uw dochter, geven wij identificatiegegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op chiro.be/privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kan u contact opnemen met de hoofdleiding of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Dit kan ook via chiro.be/aanvraag-inzagerecht.

Algemene privacyverklaring Chiromeisjes Boxbergheide

Wij, Chiromeisjes Boxbergheide, hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy. In deze privacyverklaring wordt duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe we hiermee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiromeisjes Boxbergheide houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dat brengt mee dat wij: 

 • de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben. 
 • enkel de gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn. 
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor verwerking van de persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor bijvoorbeeld verzekeringen, subsidieaanvraag, … .
 • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren. 

Chiromeisjes Boxbergheide is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast worden deze gegevens ook door Chirojeugd Vlaanderen verwerkt. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden. 

Indien u hier vragen over heeft, kan u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Chiromeisjes Boxbergheide 

Kleinven 1-3, 3600 Genk 

chiromeisjesboxberg@hotmail.com

Chirojeugd Vlaanderen

Kipdorp 30

2000 Antwerpen

privacy@chiro.be

Chiromeisjes Boxbergheide verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde

Rechtsgrond

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiromeisjes Boxbergheide

Uitvoering overeenkomst

Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking

Uitvoering overeenkomst

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden

Uitvoering overeenkomst

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid

Wettelijke verplichting

Voor archiefdoeleinden

Gerechtvaardigd belang

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan. 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten
 • Kenmerken eigen aan Chirowerking: AD-nummer, afdeling, deelname aan de werking, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep
 • Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen. 

Door uw dochter in te schrijven in de Chiro geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind. 

Chirojeugd Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden. 

Doeleinde

Rechtsgrond

16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturen

Uitvoering overeenkomst

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid

Wettelijke verplichting

Voor archiefdoeleinden

Gerechtvaardigd belang

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking

Uitvoering overeenkomst

Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correctie manier kunnen opvolgen

Uitvoering overeenkomst

Om de leden te kunnen laten verzekeren

Uitvoering overeenkomst

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement. 

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Hoelang bewaren wij gegevens? 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Wie kan aan deze gegevens?

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Voor de ledenadministratie stelt Chirojeugd Vlaanderen een online Groepsadministratieportaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.
 • Iedereen die namens Chiromeisjes Boxbergheide aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg. 
 • Gegevens die op papier bijgehouden worden, zoals de medische steekkaarten, houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde leiding en eventueel de kookploeg toegang toe heeft.
 • Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen en omgekeerd.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de hoofdleiding (Lenne Germaux en Lisa Huibers) of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Chiromeisjes Boxbergheide kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal duidelijk en op tijd aangekondigd worden.

Dag allemaal,

JOEPPIIIEEEE! 

We hebben er dit jaar weer een geslaagd mosselfeest opzitten. Rond de 900 mondjes hebben wij gevoed(lees: AMAAAAI!!!).

Hebben jullie het gehoord! Op 5 november is er ons befaamd mosselfeest! JUMMMIIIIEEEEE :) 

Breng nog snel je mosselkaarten binnen voor  de 30e november (bij een leidster thuis/zondag op de chiro).

Facebook likebox